Přijměte Ducha Svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ (Jan 20, 22-23)

Každý člověk v životě chybuje a prohřešuje se. Ve svátosti smíření se pokřtěný setkává s milosrdným Bohem. Ten, kdo přistupuje ke svátosti pokání, dostává od Božího milosrdenství odpuštění urážek, kterých se vůči Bohu dopustil, a zároveň se smiřuje s církví, kterou zranil svými hříchy.

Svátost smíření je tak jedním z největších darů: můžeme začít znovu, přijati s láskou a vybaveni novou silou. Podmínkou je upřímně litovat svých hříchů, vyznat je a být rozhodnutý konat vše proto, abych se hříchu vyhýbal.

Hříchy může odpouštět pouze Bůh. On sám ale svěřil církvi tento dar, aby jej rozdávala. Kněží a biskupové, kteří mohou zpovídat, jsou tedy prostředníky, skrze něž Boží milosrdenství konkrétně působí.

Ke svátosti smíření je možné přistoupit v naší farnosti přede mší svatou, v neděli ve zručském kostele od 7:30, dle dohody i jindy, nebo při vyhlášení mimořádného termínu. V Kácově často v neděli není časový prostor, proto je možné před i po každé čtvrteční mši sv. (ta je od 18:00). V Souticích se zpovídá před nedělní mší sv. nebo jiný den - viz aktuální oznámení.

 

Co je třeba, abych mohl přistupovat ke svátosti smíření já nebo mé dítě:

  • být pokřtěný katolík nebo pravoslavný (nekatolíci za určitých okolností)
  • vždy se řádně připravit; pokud jsem ještě u svaté zpovědi nebyl, je vhodné se nejdříve seznámit se svátostí a způsobem přípravy za pomoci kněze
  • zbytečně zpověď neodkládat
  • pokud tuším, že by mohla existovat překážka (např. pochybnost o křtu, platnosti manželství), poradím se nejdřív s knězem

Zpovídá se většinou před každou mší svatou (ne před Vigilií Narození Páně a obřady Svatého týdne) nebo kdykoliv na požádání.