Pane, naplň Duchem Svatým toho, kterého jsi ráčil povýšit ke kněžské důstojnosti, aby byl hoden stát bezúhonný před Tvým oltářem, hlásat evangelium Tvého království, konat službu Tvého slova pravdy, přinášet Ti dary a duchovní oběti…“ (Z byzantské liturgie)

Bůh Otec poslal svého Syna Ježíše Krista, aby ukázal světu jeho lásku, a aby všechny lidi zachránil od hříchu a smrti. Ježíš sám poslal do světa dvanáct apoštolů a dal jim Ducha Svatého, aby hlásali evangelium, shromažďovali všechny národy, posvěcovali je a vedli.

A protože toto poslání trvá a bude trvat až do konce věků, vyvolili si apoštolové nástupce a vkládáním rukou jim předali dar Ducha Svatého, kterého sami přijali od Krista. Udělili jim tak svátost kněžství v celé plnosti. Takto se apoštolskou posloupností biskupů předává a udržuje toto prvotní poslání z pokolení na pokolení a dílo našeho Spasitele trvá až dodnes a stále roste. Nástupci apoštolů, biskupové, ustanovují své spolupracovníky, kněze, kteří jsou s nimi spojeni v kněžské službě a mají sloužit Božímu lidu, a jáhny, kteří nejsou svěceni ke kněžství, ale ke službě.

Svátost svěcení platně přijímá pouze pokřtěný muž. Nikdo nemá právo dostat svátost kněžství, nikdo si tento úřad nemůže přivlastnit. Člověk k němu musí být povolán Bohem.

V latinské církvi se svátost kněžství uděluje pouze těm kandidátům, kteří jsou ochotni přijmout celibát a kteří veřejně projeví svou vůli zachovávat jej z lásky k Božímu království.

Co je ještě třeba, abych se stal knězem:

  • být pokřtěný a biřmovaný katolík
  • mít maturitu
  • kontaktovat svého duchovního ve farnosti
  • doporučuje se být alespoň pět let po křtu nebo konverzi

Nestávám se knězem, protože chci pomáhat lidem (to můžu i v jiných zaměstnáních), ale protože mě k této službě volá Bůh.

Během přijímacího procesu se posuzuje lidská i duchovní způsobilost kandidáta. Příprava trvá většinou šest let v kněžském semináři. Během této formace kandidáti studují katolickou teologickou fakultu.