"Přijmi pečeť daru Ducha svatého.“(svátostná formule)

Biřmování je svátost, při které biřmovaný dostává trvalý dar Ducha Svatého. Biřmování zdokonaluje křestní milost; je svátostí, která dává Ducha Svatého, aby nás pevněji přivtělil ke Kristu, zpevnil náš svazek s církví, pevněji připoutal k jejímu poslání a pomáhal nám vykonávat svědectví o křesťanské víře doprovázené skutky.

Přijmout biřmování znamená uzavřít s Bohem „smlouvu“. Biřmovanec říká: Ano, věřím v tebe, můj Bože, dej mi svého Svatého Ducha, abych ti zcela patřil, abych se od tebe nikdy nevzdálil a abych ti vydával svědectví ve svém životě tělem i duší, slovem i skutkem, ve dnech dobrých a zlých. A Bůh odpoví: Ano, také v tebe věřím, mé dítě – a dám ti svého Ducha, dám ti sebe samého. Budu patřit celý tobě. Nikdy od tebe neustoupím ani v tomto, ani ve věčném životě. Budu přítomen ve tvém těle a tvé duši, ve tvých slovech i činech. I kdybys na mě zapomněl, přece budu tady – v dobrém i ve zlém.

Na biřmování je třeba se připravit. Kandidát biřmování má vyznat víru, být ve stavu milosti, mít úmysl přijmout svátost a být připraven vzít na sebe úkol Kristova učedníka a svědka.

 Co je dál třeba, když se chci nechat biřmovat:

  • být pokřtěný katolík
  • dosažení věku užívání rozumu (přípravují se ale obvykle starší 13 let). Horní věková hranice není stanovena!!!
  • vykonat přípravu (několik měsíců)
  • zajistit si potvrzení o křtu a v případě manželství potvrzení o církevním sňatku

Otec biskup uděluje svátost biřmování buď ve farnosti nebo každý rok o slavnosti Seslání Ducha svatého v pražské katedrále.