"Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno, na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán. " Flp 2,10-11


Nadcházející události

středa 29 lis 2023;
14:00 - 14:45
Náboženství - 1. sv. př., starší
středa 29 lis 2023;
15:15 - 16:00
Náboženství B
středa 29 lis 2023;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
čtvrtek 30 lis 2023;
16:00 - 16:45
Mše svatá - kostel Kácov
čtvrtek 30 lis 2023;
19:00 - 20:00
Setkání nad Písmem/Katechismem
pátek 01 pro 2023;
13:45 - 14:15
Náboženství A
pátek 01 pro 2023;
14:30 - 15:10
Náboženství - 1. sv. př.
pátek 01 pro 2023;
15:15 - 16:00
Náboženství C
pátek 01 pro 2023;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
pátek 01 pro 2023;
19:00 - 20:30
Tichá adorace Nejsvětější svátosti - kostel Zruč

Několik myšlenek ke slavnosti Ježíše Krista Krále. 

 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

"Bude vládnout od moře k moři, od Řeky (Eufratu) až do končin země. Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy

mu budou sloužit." (Ž 72,8.11)

Ježíš Kristus je král, který je:

Chudý, protože se narodil ve chlévě, v cizích jeslích, později plul po jezeře v cizí loďce a do Jeruzaléma jako král přijížděl na cizím oslátku. Nakonec byl pohřben v cizím hrobě.

Mocný, vždyť již jako maličké dítě vyděsil krále Heroda, coby chlapec uvedl v úžas učitele, v dospělosti se ho báli vůdcové národa. Poslouchaly ho živly, prchali před ním zlí duchové. Podivuhodně zvítězil nad nepřáteli i nad smrtí.

Skutečně milovaný nespočetným množství lidí, které získal a získává svou láskou. Nepoužil žádné zbraně jako dobyvatelé zemí, přesto mu patří srdce lidí všech národů. Stal se pokrmem, aby v nich mohl kralovat. V jeho síle, společně s ním, jeho věrní berou na sebe odříkání a oběti za druhé.

Toho všeho dosáhl s trnovou korunou na hlavě skrze potupnou smrt na kříži, aby nás zachránil. - Tak začal svou vládu, která nám v plnosti zazáří ve věčnosti.

 

Všemohoucí, věčný Bože, Tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává Tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně Tě chválí. Amen.